Przejdź do treści
Instytut

Zadania statutowe

Do podstawowych zadań statutowych IMGW-PIB należy prowadzenie pomiarów, obserwacji oraz prac naukowo-badawczych w dziedzinach:

 • meteorologii
 • hydrologii
 • oceanologii
 • gospodarki i inżynierii wodnej
 • jakości zasobów wodnych
 • klimatologii
   

Celem działania Instytutu jest zaspokajanie potrzeb poprzez opracowywanie prognoz i ekspertyz dla społeczeństwa, gospodarki i obronności Państwa w zakresie jego działania. Cel ten Instytut realizuje przez prowadzenie prac badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych oraz przez utrzymanie sieci obserwacyjno-pomiarowej, a także prowadzenie obserwacji i pomiarów.

 

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

 1. Prowadzenie systematycznych pomiarów i obserwacji przy pomocy podstawowych sieci stacji i posterunków oraz sieci pomiarowych specjalnych;
   
 2. Zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie materiałów pomiarowych i obserwacyjnych krajowych i zagranicznych oraz udzielanie informacji z zakresu prowadzonych prac;
   
 3. Opracowywanie i rozpowszechnianie prognoz i ostrzeżeń dla osłony ludności oraz gospodarki narodowej i obronności Państwa – wraz z prognozowaniem jakości zasobów wodnych i zanieczyszczeń atmosfery;
   
 4. Opracowywanie ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli piętrzących dla potrzeb ochrony ludności i mienia przed klęskami żywiołowymi i katastrofami budowlanymi;
   
 5. Prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie fizyki i chemii atmosfery, klimatologii, agrometeorologii, hydrologii, oceanologii, fizyki, chemii i biologii wody, hydrodynamiki wód, bilansowania i gospodarowania zasobami wodnymi, inżynierii wodnej i bezpieczeństwa budowli wodnych, ekonomiki, planowania i prognozowania w gospodarce i inżynierii wodnej oraz w meteorologii, hydrologii i oceanologii a także prowadzenie prac w zakresie procesów i czynników kształtujących jakość zasobów wodnych;
   
 6.  Prowadzenie badań w zakresie ochrony przed żywiołowym działaniem sił przyrody;
   
 7. Wydawanie opinii i ekspertyz z dziedzin będących przedmiotem działalności Instytutu;
   
 8. Konstruowanie, badanie, wytwarzanie, sprawdzanie i legalizacja aparatury i sprzętu;
   
 9. Doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych kadr oraz nadawanie stopni naukowych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami;
   
 10. Gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej z dziedzin będących przedmiotem działalności Instytutu; prowadzenie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej;
   
 11. Prowadzenie działalności wydawniczej;
   
 12. Prowadzenie prac normalizacyjnych i unifikacyjnych związanych z działalnością;
   
 13. Wykonywanie zadań związanych z obronnością kraju, określonych odrębnymi przepisami;
   
 14. Organizowanie sympozjów i konferencji naukowych z dziedzin będących przedmiotem działalności Instytutu;
   
 15. Uczestniczenie w działalności Światowej Organizacji Meteorologicznej i innych agend wyspecjalizowanych ONZ oraz prowadzenie współpracy z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
   
 16. Wykonywanie innych zadań zlecanych.