Przejdź do treści
Instytut

Struktura organizacyjna

Poniżej lista jednostek IMGW

Dyrekcja IMGW-PIB:

Dyrektor
dr Przemysław Ligenza

Zastępca Dyrektora
mgr inż. Paweł Derek

Zastępca Dyrektora
Joanna Szczepańska

 

W IMGW-PIB funkcjonują następujące Centra:

 • Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju;
 • Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju;
 • Centrum Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego;
 • Centrum Technicznej Kontroli Zapór;
 • Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Sieci Pomiarowo-Obserwacyjnej;
 • Centrum Informatyki;
 • Centrum Administracji.

 

W IMGW-PIB istnieją ponadto następujące samodzielne komórki:

 • Biuro Badań nad Klimatem Polski;
 • Biuro Finansów;
 • Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
 • Biuro Prawne;
 • Centralne Laboratorium Aparatury Pomiarowej;
 • Laboratorium Zaawansowanych Metod Modelowania Meteorologicznego;
 • Zespół Kontroli;
 • Wydział Współpracy z Zagranicą;
 • Wydział Handlowy;
 • Wydział Teledetekcji Naziemnej;
 • Wydział Organizacji Nauki;
 • Zespół Systemów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa (SMS);
 • Zespół Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych;
 • Zakład Teledetekcji Satelitarnej;
 • Zakład Badań Morskich;
 • Zakład Oceanografii i Monitoringu Bałtyku;
 • Zakład Badań Środowiskowych;
 • Zakład Gospodarki Wodnej i Systemów Wodnogospodarczych;
 • Zakład Meteorologii i Klimatologii;
 • Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza;
 • Zakład Hydrologii;
 • Zakład Ochrony Zasobów Wodnych;
 • Zakład Monitorowania Jakości Powietrza;
 • Zespół Komunikacji;
 • Pracownia Ewaporometrii;
 • Pracownia Limnologii.

 

W skład Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju wchodzą:

 • Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie;
 • Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku;
 • Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni wraz z Zespołem w Szczecinie;
 • Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie;
 • Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu;
 • Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu;
 • Pracownia Prognoz Długoterminowych;
 • Pracownia Biometeorologii;
 • Pracownia Agrometeorologii;
 • Zespół Organizacji.

 

W skład Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju wchodzą:

 • Centralne Biuro Hydrologii Operacyjnej w Warszawie;
 • Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, w nim:
  • Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni,
  • Centrum Modelowania Powodziowego i Suszy w Gdyni;
 • Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, w nim:
  • Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie,
  • Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie,
  • Centrum Modelowania Powodziowego i Suszy w Krakowie;
 • Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, w nim:
  • Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu,
  • Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu,
  • Centrum Modelowania Powodziowego i Suszy we Wrocławiu,
  • Centrum Modelowania Powodziowego i Suszy w Poznaniu;
 • Zespół Organizacji.

 

W skład Centrum Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego wchodzą:

 • Centralne Biuro Prognoz Lotniczych w Warszawie;
 • Zapasowe Biuro Prognoz Lotniczych w Krakowie, którego funkcję pełni Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie;
 • Samodzielne stanowisko do spraw Lotniskowych Stacji Meteorologicznych;
 • Zespół Organizacji.

 

W skład Centrum Technicznej Kontroli Zapór wchodzą:

 • Biuro Geotechniki Filtracji i Jakości Betonów Budowli Piętrzących, a w nim:
  • Wydział w Gorzowie,
  • Wydział w Legionowie,
  • Wydział w Krakowie,
  • Zespół w Katowicach;
 • Biuro Ocen Stanu Technicznego i Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących, a w nim:
  • Wydział w Krakowie,
  • Zespół w Katowicach,
  • Zespół we Wrocławiu,
  • Zespół w Gdyni,
  • Zespół w Poznaniu,
  • Zespół w Legionowie;
 • Wydział Geodezji i Pomiarów Przemieszczeń, a w nim:
  • Zespół w Legionowie,
  • Zespół w Krakowie,
  • Zespół we Wrocławiu,
  • Zespół w Katowicach;
 • Wydział Pomiarów i Badań Specjalistycznych;
 • Wydział Chemii;
 • Wydział Organizacji.

 

W skład Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Sieci Pomiarowo-Obserwacyjnej wchodzą:

Biuro Sieci Hydrologiczno-Meteorologicznej i Serwisu, a w nim:

 • Wydział Inspekcji Sieci Hydrologiczno-Meteorologicznej,
 • Wydział Serwisu Systemów Pomiarowych;
 • Wydział Koordynacji Ekspertyz Hydrologiczno-Meteorologicznych;
 • Pracownia Promieniowania Słonecznego;
 • Wydział Organizacji;

Biuro we Wrocławiu, a w nim:

 • Zespół Pomiarów Hydrologiczno-Meteorologicznych,
 • Zespół Serwisu Systemów Pomiarowych,
 • stacje wskazane w artykule 378 ust. 2. i ust. 3. ustawy Prawo Wodne;

Biuro w Gdyni, a w nim:

 • Zespół Serwisu Morskiego,
 • Zespół Pomiarów Hydrologiczno-Meteorologicznych,
 • Zespół Serwisu Systemów Pomiarowych,
 • stacje wskazane w artykule 378 ust. 2. i ust. 3. ustawy Prawo Wodne;

Biuro w Krakowie, a w nim:

 • Zespół Pomiarów Hydrologiczno-Meteorologicznych,
 • Zespół Serwisu Systemów Pomiarowych,
 • stacje wskazane w artykule 378 ust. 2. i ust. 3. ustawy Prawo Wodne;

Biuro w Warszawie, a w nim:

 • Zespół Pomiarów Hydrologiczno-Meteorologicznych,
 • Zespół Serwisu Systemów Pomiarowych,
 • stacje wskazane w artykule 378 ust. 2. i ust. 3. ustawy Prawo Wodne.

 

W skład Centrum Informatyki wchodzą:

 • Biuro Infrastruktury;
 • Biuro Rozwoju;
 • Biuro Helpdesk;
 • Zespół Organizacyjny.

 

W skład Centrum Administracji wchodzą:

 • Wydział w Gdyni;
 • Wydział w Krakowie;
 • Wydział w Poznaniu;
 • Wydział w Warszawie;
 • Wydział we Wrocławiu;
 • Zespół Zarządzania Nieruchomościami;
 • Zespół Bezpieczeństwa Energetycznego;
 • Zespół Ochrony Przeciwpożarowej, BHP i Ochrony Mienia;
 • Zespół Kancelarii Głównej;
 • Wydział Organizacyjny.

 

W skład Biura Badań nad Klimatem Polski wchodzi Wydział Baz Danych.

W skład Biura Finansów wchodzą:

 • Wydział Planowania i Controllingu;
 • Wydział Księgowości.

 

W skład Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi wchodzą:

 • Wydział Kadr;
 • Wydział Płac;
 • Zespół Szkoleń.

 

W skład Laboratorium Zaawansowanych Metod Modelowania Meteorologicznego wchodzą:

 • Zakład Prognoz Numerycznych COSMO;
 • Zakład Prognoz Numerycznych ALADIN;
 • Zakład Nowcastingu.

 

W skład Biura Prawnego wchodzą:

 • Wydział Prawny, którego prace koordynuje Kierownik Biura Prawnego;
 • Wydział Zamówień Publicznych;
 • Wydział Umów.